fot. Andrzej Świniarski  #1/36

fot. Andrzej Świniarski  #2/36

fot. Andrzej Świniarski  #3/36

fot. Andrzej Świniarski  #4/36

fot. Andrzej Świniarski  #5/36

fot. Andrzej Świniarski  #6/36

fot. Andrzej Świniarski  #7/36

fot. Andrzej Świniarski  #8/36

fot. Andrzej Świniarski  #9/36

fot. Andrzej Świniarski  #10/36

fot. Andrzej Świniarski  #11/36

fot. Andrzej Świniarski  #12/36

fot. Andrzej Świniarski  #13/36

fot. Andrzej Świniarski  #14/36

fot. Andrzej Świniarski  #15/36

fot. Andrzej Świniarski  #16/36

fot. Andrzej Świniarski  #17/36

fot. Andrzej Świniarski  #18/36

fot. Andrzej Świniarski  #19/36

fot. Andrzej Świniarski  #20/36

fot. Andrzej Świniarski  #21/36

fot. Andrzej Świniarski  #22/36

fot. Andrzej Świniarski  #23/36

fot. Andrzej Świniarski  #24/36

fot. Andrzej Świniarski  #25/36

fot. Andrzej Świniarski  #26/36

fot. Andrzej Świniarski  #27/36

fot. Andrzej Świniarski  #28/36

fot. Andrzej Świniarski  #29/36

fot. Andrzej Świniarski  #30/36

fot. Andrzej Świniarski  #31/36

fot. Andrzej Świniarski  #32/36

fot. Andrzej Świniarski  #33/36

fot. Andrzej Świniarski  #34/36

fot. Andrzej Świniarski  #35/36

fot. Andrzej Świniarski  #36/36

Charakterystyka obszaru LGD

Obszar działania Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko” który objęty będzie Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zwaną dalej LSR tworzą 4 gminy. Są to Burzenin, Pęczniew, Sieradz (obszar wiejski) i Warta. Położone są wokół Zbiornika Jeziorsko i wzdłuż rzeki Warty. 

Łączna powierzchnia obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 684 km².. W procesie rozwoju obszaru wyodrębniło się kilka wyraźnych makrostruktur funkcjonalno-przestrzennych charakteryzujących się właściwymi tylko dla nich cechami.

- Zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko” wraz z utworzonym na obszarze wód i nieużytków (tzw. Cofki) Rezerwatem Ornitologicznym-Jeziorsko, będącym ostoją ponad 200 gatunków ptaków wodno - błotnych w tym licznie występujących gatunków ptaków rzadkich i chronionych. Data utworzenia 23.12.1998r., powierzchnia 2350,6 ha. Rezerwat ornitologiczny położony jest w południowej części zbiornika Jeziorsko, aż do linii łączącej miejscowość Jeziorsko z miejscowością Brodnia, teren gmin Pęczniew, Miasto i Gmina Warta. Zadaniem rezerwatu jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika zaporowego Jeziorsko wraz z jej licznymi skrzydlatymi mieszkańcami. Liczebność ptaków lęgowych, skład gatunkowy oraz niezwykle bogata awifauna latająca pozwalają zaliczyć rezerwat Jeziorsko do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Dla niektórych gatunków Jeziorsko to jedno z nielicznych stanowisk lęgowych w głębi kraju.

- Pradolina rzeki Warty – trzecia co do długości rzeka w Polsce, posiadająca wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Krajobraz doliny Warty, płynącej swym naturalnym korytem, urzeka swą różnorodnością. Są tu liczne zakola, starorzecza, rozległe łęgi, na których wciąż jeszcze wypasa się stada bydła.

- Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu, w którego skład wchodzą kompleksy leśne o charakterze naturalnym. Powierzchnia obszaru to 15. 549 ha. Wśród gatunków chronionych najliczniej występują tu dąb szypułkowy, a w mniejszym zakresie: buk, klon, jesion, wiąz, a także cis, kasztanowiec zwyczajny, topola zwyczajna, świerk.

- Obszary monostruktur rolniczych o najlepszych pod względem właściwości fizykochemicznych glebach, zlokalizowane na zachodnim tarasie nadzalewowym rzeki Warty oraz we wschodniej części gminy na gruntach wsi Rossoszyca, Rożdżały, Lipiny, Miedze, Grabinka, Mogilno;

- Tereny zagrożenia powodziowego oraz występowania inwersji termicznych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty;

Obszar LGD posiada średnio urozmaiconą rzeźbę terenu określaną jako płasko równinną oraz nisko falistą i nisko pagórkowatą. Przeważająca część terenu jest położona na rozległych terenach równinnych. Na południowym i na zachodnim obszarze LGD rozciąga się strefa wzgórz i pagórków, które w odległości kilku kilometrów na południowy zachód osiągają 89 m n. p m. i stromo opadają ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysokość pagórków dochodzi do 173 m n. p. m.

Obszar Zbiornika Jeziorsko wraz z rezerwatem Jeziorsko został wytypowany do Obszaru Specjalnej Ochrony w ramach tzw. „Dyrektywy Ptasiej” (występuje tu 25 gatunków ptaków wymienionych w tej dyrektywie) w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Jest to ważna ostoja dla ptaków wodno - błotnych, lęgowych i migrujących, których koncentracja sięga niekiedy powyżej 20 tys. osobników. Występują tu liczne gatunki rzadkich i chronionych ptaków (batalion, czapla siwa, rybitwy-białoczelna, białowąsa i rzeczna, gęś zbożowa, bocian czarny, ale również i ptaki drapieżne: bielik, myszołów, krogulec, błotniak stawowy, sokół pustułka, jastrząb).

 


↑ W górę

Logowanie

Podaj nazwę użytkownika:
Wprowadź hasło:
Utworzenie konta w naszym serwisie pozwoli Ci dodawać swoje oferty turystyczne oraz oferty pracy dla regionu.

Aktualności

Podpisanie pierwszych umów!
10:22, 17.10.2017 r.

Niniejszym informujemy, że w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 13.00 w w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbędzie się uroczyste podp... Ważna informacja dot. naborów wniosków!
08:35, 09.10.2017 r.

W związku: - ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378; z 2017 r. poz. 5 i...

Oferty turystyczne

Najnowsze oferty turystyczne z regionu w naszym serwisie:

Oferty pracy

Najnowsze oferty pracy z regionu w naszym serwisie: