Aktualności

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dodano: 12:07, 28.12.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku z istotnymi zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza aneksu do umów o przyznaniu pomocy (do umów w wersji 4z i wcześniejszych) pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

Do najistotniejszych zmian określonych ww. rozporządzeniem oraz formularzem aneksu należą m.in.:

- wprowadzenie obowiązku utworzenia w ramach operacji jedynie jednego miejsca pracy (w formie samozatrudnienia lub zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę);

- wprowadzenie okresu rozliczenia się z łącznego czasu utrzymania utworzonego miejsca pracy (w łącznym wymiarze 24 miesięcy) w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia upływu 2 lat od wypłaty płatności końcowej beneficjentowi przez ARiMR;

- możliwość, w uzasadnionych przypadkach, wydłużenia Beneficjentom terminów złożenia wniosków o płatność I transzy (dotychczas określony termin to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy) oraz II transzy (dotychczas określony termin to 2 lata od dnia zawarcia umowy) o   dodatkowy czas, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- możliwość, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, gdy nie spełnia on warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, wydłużenia mu terminu ich realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- dopuszczalne możliwości odstąpienia od egzekwowania warunku dot. utworzenia miejsca pracy, w uzgodnieniu z właściwą LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie to stało się niemożliwe z przyczyn związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu zapoznania się ze wszystkimi zmianami zachęcamy do wnikliwej lektury przedmiotowych dokumentów.

Wystąpienie o zmianę umowy o przyznaniu pomocy w zakresie, który mógłby wpływać na uzyskaną przez projekt ocenę punktową przyznaną mu przez Lokalną Grupę Działania, powinno być poprzedzone uzyskaniem opinii właściwego organu decyzyjnego LGD. Opinia to powinna potwierdzać, że wnioskowana zmiana nie wpłynęłaby na wybór operacji do finansowania.

Pragniemy jednocześnie wyjaśnić, że z uwagi na nadrzędną rolę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. nad zapisami umów o przyznaniu pomocy, brak uwzględnienia w umowach zmian wynikających ze zmian przedmiotowego rozporządzenia nie będzie powodowało, że przepisy tegoż rozporządzenia nie będą stosowane wobec beneficjentów. Zmiany przepisów ww. rozporządzenia, które mają zastosowanie do beneficjentów, będą każdorazowo uwzględniane w toku obsługi ich spraw.

Do pobrania: 

1) Formularz aneksu do umowy dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach dz. 19.2 - [POBIERZ]

2) Rozporządzenie MRIRW z dnia 02.09.2020 r. - [POBIERZ]

Źródło: https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualności/informacja-na-temat-możliwości-zmiany-umów-o-przyznaniu-pomocy-dla-osób-podejmujących-działalność-gospodarczą

   

Życzenia

Dodano: 08:46, 18.12.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

XIII Europejskie Forum Gospodarcze - 2-4 grudnia 2020

Dodano: 09:42, 30.11.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym i  innowacjom. Zaprosimy do debaty nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne.

Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Strona wydarzenia: https://forum.lodzkie.pl/

   

„Sezon na wiedzę” - Cykl webinariów

Dodano: 12:20, 26.11.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje dla przedsiębiorców akcję pn. „Sezon na wiedzę” polegającą na prezentacji szeregu webinariów z zakresu przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poświęconych różnym tematom, w tym m.in. Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, rozwiązania dla branży turystycznej oraz przepisy dot. sukcesji firm rodzinnych.

Szkolenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem, uwzględniającym kluczowe zmiany prawne, które przygotowane zostały z myślą o poprawie otoczenia prawnego dla biznesu.

Webinaria prowadzone są przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Odbywają się przez cały listopad w każdy poniedziałek, środę i piątek, zawsze o godzinie 11.00 na stronie internetowej:

https://www.youtube.com/c/mrpitgovpl

Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/sezon-na-wiedze-webinaria

   

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy – dla wszystkich mieszkańców z województwa łódzkiego

Dodano: 09:08, 24.11.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego.

W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt. W każdej z kategorii przewidziano wysokie nagrody finansowe: 1 500 zł, 1 000 zł i 500 zł oraz upominki rzeczowe dla wyróżnionych osób. 

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie przygotuj tradycyjną potrawę wigilijną lub wypiek bożonarodzeniowy, zrób zdjęcia i wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Pamiętaj, aby używać produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac upływa 7 grudnia br.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konkurs.rolnictwo@lodzkie.pl lub tel.: 42 663 35 62.

Więcej informacji i dokumnetacja konkursowa: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-bozonarodzeniowy

   

Raport z postępu wdrażania LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

Dodano: 10:56, 18.11.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zgodnie z realizacją "Planu komunikacji" zachęcamy do zapoznania się z "Raportem z postępu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w okresie: 2016-2020.

Dokument dostępny jest pod tym linkiem: [PRZEJDŹ]

   

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 PROW

Dodano: 09:40, 05.11.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony  jako potencjalnych wnioskodawców, pragniemy uprzejmie poinformować, iż zaplanowany na drugie półrocze 2020 roku nabór wniosków (w ramach działania: Podejmowanie działalności gospdoarczej) zostaje przesunięty na pierwsze półrocze 2021 roku. Powodem przesunięcia jest panująca pandemia COVID-19 oraz kolejne obostrzenia wprowadzone przez rząd na terenie kraju. 

 

   

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi - Nabór w ARiMR

Dodano: 08:02, 27.10.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi! 

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

Szczegóły w oddziałach regionalnych ARiMR oraz na stronie: [PRZEJDŹ]

 

   

Spotkania informacyjno-konsultacyjne - Podsumowanie - 28-29.09.2020r.

Dodano: 08:09, 30.09.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 28-29.09.2020r. odbyły się 4 spotkania konsultacyjno-informacyjne na obszarze partnerskich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (tj. Gmina Burzenin, Gmina Pęczniew, Gmina Sieradz i Gmina Warta) w ramach realizacji "Planu komunikacji" Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Temat spotkań to: "Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej dla osób chcących podejmować działalność gospodarczą w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".

Spotkania te miały za zadanie przybliżyć tematykę wypełniania wniosku o przyznanie pomocy przed zaplanowanym na przełomie roku 2020/21 naborem w ramach działania: "Podejmowanie działalności gospodarczej". O szczegółach naboru będziemy informować wkrótce.

Wszystkim przybyłym osobom dziękujemy za uczestnictwo na naszych spotkaniach.

Dla nieobecnych udostępniamy prezentację w formie elektronicznej: [POBIERZ] [*.PDF]

   

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Materiał filmowy - Warsztat kulinarny - SKAW Jeziorsko

Dodano: 17:13, 25.09.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
I oto jest! Wyczekiwany materiał filmowy dotyczący warsztatu kulinarnego przygotowany przez przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko na którym prezentują potrawy kuchni regionalnej województwa łódzkiego. 🍲🎞😀
Nie macie pomysłu na obiad? Niech zainspiruje Was kuchnia tradycyjna Ziemi Łódzkiej – zalewajka, kluski i prażoki. A to wszystko z naturalnych produktów. Smacznego!
Zapraszamy do oglądania 🙂 [ZOBACZ]

   

SPOTKANIE ŁÓDZKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W UNIEJOWIE - 23.09.2020r.

Dodano: 12:02, 24.09.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program spotkania obejmował wiele bieżących spraw m.in.: prezentację planów Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów wiejskich, omówienie zasad wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych w ramach ogłaszanych naborów oraz planowaną zmianę Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania podjęto również dyskusję dotyczącą inicjatywy LEADER przy wykorzystaniu instrumentu terytorialnego RLKS w przyszłej perspektywie finansowej.

Źródło: https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualności/spotkanie-łódzkiej-sieci-lokalnych-grup-działania-w-uniejowie#prettyPhoto

           

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - "Smaki Ziemi Łódzkiej"

Dodano: 08:34, 17.09.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wczoraj, tj. 16 września 2020r. w świetlicy wiejskiej w Jeziorsku odbył się warsztat kulinarny w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich pn. "Smaki Ziemi Łódzkiej" - warsztat z gotowania zalewajki, klusek żelaznych i prażoków. 

Warsztat ten został nakręcony przez profesjonalną ekipę filmową, a jego główne bohaterki ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko przedstawiały w nim jak przygotować tradycyjne nadwarciańskie potrawy takie jak kluski żelazne, prażoki czy też zalewajkę.

Materiał wideo będzie dostępny już wkrótce. Prosimy śledzić naszą stronę www oraz profil facebook'owy.  

           

Spotkania informacyjno-kosultacyjne - Podejmowanie działalności gospodarczej - 28-29.09.2020r.

Dodano: 11:32, 08.09.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl szkoleń, które przybliża i pomogą w aplikowaniu o środki dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie ma charakter otwarty i jest bezpłatne. Szczegóły na plakacie. 

   

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Biznes na PLUS"

Dodano: 12:30, 06.08.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” jest Województwo Łódzkie.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez stronę https://biznesnaplus.lodzkie.pl/kategorie-nagrod/ w 5 kategoriach:

1. Świadomi w biznesie - Nagroda Publiczności

2. Debiut Roku

3. Lider Innowacji

4. Edukacja dla Biznesu

5. Projekt przyszłości
 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 września 2020 roku.                                                                                          

Osoba do kontaktu:

- Magdalena Dmochowska, email: magdalena.dmochowska@lodzkie.pl, tel.: 42 291 97 57

- Agnieszka Pawlikiewicz-Kliszewska, email: agnieszka.kliszewska@lodzkie.pl, tel.: 42 663 37 97

   

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - polskiebazarek.pl

Dodano: 08:03, 04.08.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Szczegóły na plakacie. 

   

Łódzkie Smakuje - Produkty tradycyjne

Dodano: 10:45, 27.07.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

 

   

Weekend na wsi - Konkurs wojewódzki

Dodano: 10:38, 27.07.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk 

   

Obszary wiejskie i rolnictwo w dobie epidemii COVID-19 (koronawirus) - Ankieta

Dodano: 08:50, 27.07.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk ( http://www.erce.unesco.lodz.pl/) prowadzi badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na obszary wiejskiej oraz rolnictwo.

 

Kwestionariusz koncentruje się na tym czy rolnicy postrzegają epidemię COVID-19 jako problem dla ich gospodarstw, jeśli tak, to dlaczego i jak radzą sobie z zaistniałą sytuacją oraz jakiej pomocy potrzebują.

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.  

 

Przjedź do ankiety: https://forms.gle/UMMqeeatJTC9ZCwg6

   

WSPARCIE FINANSOWE DLA OBSZARU DZIAŁANIA LGD "PRZYMIERZE JEZIORSKO"

Dodano: 14:53, 08.07.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
W dniu 7 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Dwie umowy na projekty grantowe podpisało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko”. Podpisane umowy dotyczyły operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Wsparcie w ramach dwóch umów o przyznaniu pomocy uzyskało łącznie 11 organizacji pozarządowych. W sumie, w ramach tych umów, na rzecz lokalnych społeczności LGD uzyskała dofinansowanie w wysokości 501 971,00 zł.

Źródło: [LINK]

           

Cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”

Dodano: 08:29, 06.07.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przedsiębiorco!

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.

Ponad MILIARD złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych form wsparcia m.in. z Unii Europejskiej będzie rozdysponowane dla firm z Łódzkiego.

Z czego można skorzystać? Te zagadnienia omówią dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Doradca Łódzkie dla biznesu udzieli odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Przyjdź i dowiedz się o działaniach anty-COVIDOWYCH w województwie łódzkim:

Wsparcie finansowe na pracownika powyżej 2 000 zł dla dużych, średnich i małych firm

Mikropożyczki do 5 000 zł

Pomoc dla samozatrudnionych powyżej 2 000 zł

Refundacja kosztów wynagrodzeń

Pożyczka płynnościowa (oferowana przez ŁARR)

Dotacje na  innowacje w MŚP

Dotacja na cele obrotowe 

Zapamiętaj:

6 lipca 2020 r. (poniedziałek)

Brzeziny – godz. 10:00 w Zespole Szkół w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5

Tomaszów Mazowiecki – godz. 12:00 w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej, ul. Farbiarska 20/24

Serdecznie zapraszamy!

       

Komunikat dla beneficjentów działań 19.2 oraz 19.4 w ramach PROW 2014-2020

Dodano: 07:52, 13.05.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętych PROW 2014-2020.

 
Treść komunikatu - [POBIERZ] [*.PDF]

   

PISMO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE COVID-19

Dodano: 13:04, 07.05.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

– zachowania terminu realizacji operacji,

– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

– wykonywania działalności gospodarczej,

– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.
 

Pismo MRiRW z dn. 5.05.2020 r. [POBIERZ]

   

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe

Dodano: 15:04, 06.05.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

[Aktualizacja] Komunikat - Zmiana trybu pracy biura

Dodano: 10:09, 27.03.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Aktualizacja (14.04.2020r.)

 

Szanowni Państwo, od dziś biuro LGD znowu zostaje otwarte w formie stacjonarnej. 

Mimo wszystko cały czas zalecamy kontakt jedynie w formie telefonicznej lub e-mail. 
 

Dane kontaktowe:

tel./fax: 43 829 48 79

e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl

-------------------------------------------

Post pierwotny (03.04.2020r.)

 

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich informujemy, że biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” od dnia 30.03.2020r. pracuje zdalnie.

Z pracownikami biura można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

- tel.: 515 962 070

- e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl

Ograniczenia obowiązują od 30.03.2020r. do odwołania.

   

Komunikat specjalny

Dodano: 08:03, 13.03.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

 
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się kornowirusa w Polsce oraz przede wszystkim mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" stara się wdrażać rozwiązania, które będą profilaktycznie zabezpieczały pracowników biura jak i naszych beneficjentów.
 
W związku z powyższym zalecamy, aby jak najwięcej spraw, które nie wymagają osobistego stawienia się w siedzibie biura LGD załatwiano drogą telefoniczną lub e-mailową. Chcemy ograniczyć wizyty w naszym biurze do niezbędnego minimum.
 
W przypadku wątpliwości lub chęci doradztwa jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 43 829 48 79 oraz e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
 
Z wyrazami szacunku,
Wiktor Baranowski
Prezes Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko"

Szkolenie z rachunkowości - Kościerzyn, dn. 10.03.2020r.

Dodano: 08:07, 02.03.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Szkolenie dla KGW - Kościerzyn, dn. 25.02.2020r.

Dodano: 11:51, 12.02.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Spotkanie informacyjne pn. „Myśl biznesowo - Fundusze Europejskie na rozwój działalności” - Sieradz, 25.02.2020r.

Dodano: 14:19, 11.02.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Myśl biznesowo - Fundusze Europejskie na rozwój działalności”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w następującym terminie:

-> 25 lutego 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 09:45) w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14 (rekrutacja do 20.02.2020 r.);

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4035-spotkanie-informacyjne-pn-mysl-biznesowo-fundusze-europejskie-na-rozwoj-dzialalnosci). 

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Link do programu spotkania: [ZOBACZ] [*.PDF]

   

Warsztat refleksyjny - Warta, dn. 29.01.2020r.

Dodano: 13:25, 30.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dn. 29 stycznia 2020r. w restauracji "Pod Wiatrakiem" w Warcie odbył się warsztat refleksyjny, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" wraz z przedstawcielami Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego, LGD "Podkowa", gmin członkowskich, beneficjentami oraz mieszkańcami dyskutowali na temat stanu realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu. Wnioski z warsztatu pozwolą jeszcze skutczeniej działać na rzecz naszego obszaru. 

           

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 4/2019/G - Projekt Grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru

Dodano: 11:28, 21.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 4/2019/G w zakresie "Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru" po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 20.01.2020r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 20.01.2020 - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz odwołania od decyzji Rady - [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 3/2019/G - Projekt Grantowy - "Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego

Dodano: 11:27, 21.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2019/G w zakresie "Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego" po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 20.01.2020r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 20.01.2020 - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz odwołania od decyzji Rady - [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 2/2019/G - Projekt Grantowy - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalne

Dodano: 11:26, 21.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 2/2019/G w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 20.01.2020r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 20.01.2020 - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz odwołania od decyzji Rady - [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2019/G - Projekt Grantowy - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Dodano: 11:24, 21.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2019/G w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 20.01.2020r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 20.01.2020 - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz odwołania od decyzji Rady - [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - Warta, dn. 29.01.2020r.

Dodano: 11:10, 21.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 29 stycznia 2020r. (śoda) w restauracji "Pod Wiatrakiem", ul. Terenowa 6, 98-290 Warta w godzinach od 15.00 do 19.00.

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 27 stycznia 2020r.

 

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Operacje własne #5

Dodano: 11:44, 17.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów informujących o możliwościach jakie daje Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Operacje własne".

Nabory wniosków prowadzone są zgodnie z harmonogram naborów: [LINK]

O pomoc może ubiegać się wyłącznie LGD

Pomoc na operację, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwaną dalej „operacją własną LGD”, jest przyznawana, jeżeli:
 
1) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR;
 
2) po upływie terminu, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, LGD zamieściła na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
 
UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
 

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Operacje indywidualne #4

Dodano: 11:43, 17.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów informujących o możliwościach jakie daje Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Operacje indywidualne".

Nabory wniosków prowadzone są zgodnie z harmonogram naborów: [LINK]

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie  "podejmowanie działalności gospodarczej".
 
O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.
 
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
 
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  przez:  
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a–c;
3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich";
5) zachowania dziedzictwa lokalnego;
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:     
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Pomoc na w/w operacje ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
 
Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.
 
Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 3, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.
 
UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Rozwijanie działalności gospodarczej #3

Dodano: 11:42, 17.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów informujących o możliwościach jakie daje Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Rozwój działalności gospodarczej".

Nabory wniosków prowadzone są zgodnie z harmonogram naborów: [LINK]

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie

W okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą do której stosuję się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 

Operacja zakłada: 

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsce pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą, pomoc jest przyznawana, jeżeli prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przkracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przkracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Podejmowanie działalności gospodarczej #2

Dodano: 11:41, 17.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów informujących o możliwościach jakie daje Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Podejmowanie działalności gospodarczej".

Nabory wniosków prowadzone są zgodnie z harmonogram naborów: [LINK]

O pomoc może ubiegać się pomiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a. jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

b. jest pełnoletnia, 

c. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;

2) osobą bezrobotną;

3) osobą zatrudnioną z wynagrodzeniem co najmniej podstawowym minimalnym krajowym - osoba ta będzie zobowiązana do odprowadzania pełnych świadczeń;

4) emerytem, który uzyskał powszechny wiek emerytalny - nie ma limitu uzyskania dochodów (wyjątek stanowią emeryci na przedwczesnych emeryturach, którzy mają ograniczony próg uzyskiwania dodatkowego dochodu).

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (z wyłączeniem PKD - produkcja art. spożywczych lub produkcja napojów) w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej, 

c) zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i wykonywanie jej przez 2 lata od otrzymania płatności końcowej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest formie premii w wysokości 100.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe wypłacane są w dwóch transzach:

1) I transza: wnioskowana w ciągu 3 miesięcy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i wypłacana jest jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, jeśli są wymagane.

2) II transza: obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z bieznesplanem. 

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Projekty Grantowe #1

Dodano: 11:37, 17.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów informujących o możliwościach jakie daje Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Projekty Grantowe".

Harmonogram naborów: [LINK]

O pomoc może ubiegać się pomiot będący:

1) osobą fizyczną,

2) osobą prawną,

3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) gmina, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR w ramach której zamierza realizować operację,

5) powiat, jeśli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której powiat zamierza realizować operację

Zakres tematyczny

W ramach projektów grantowych mogą być realizowane zadania dotyczące:

a) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

b) zachowania dziedzictwa lokalnego,

c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

d) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma i wysokość pomocy

Wysokość pomocy na jeden projekt grantowy (którego beneficjentem jest LGD) nie może przekroczyć 300 tys. zł. Natomiast wartość każdego grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł. Kwota limitu na jednego grantobiorcę nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań.

Pomoc przyznawana jest formie prefinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifkowalnych, tj. do 50.000,00 zł. 

Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż 2 lata. 

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

Spotkanie informacyjne pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie” - Sieradz, dn. 28.01.2020r.

Dodano: 08:03, 16.01.2020 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dobry czas na biznes! – Fundusze Europejskie ”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w następującym terminie:

28 stycznia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej).

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024