Aktualności

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Dodano: 08:57, 19.12.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Bezpłatne spotkanie dot. konkursów w 2020 r. z Funduszy Europejskich - Sieradz, dn. 12.12.2019r.

Dodano: 11:12, 09.12.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie – konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w następującym terminie:

-> 12 grudnia 2019 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3902-spotkanie-informacyjne-pn-wykorzystaj-czas-i-przygotuj-sie-na-wsparcie-konkursy-w-2020-roku-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020). 

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia - [POBIERZ] [*.PDF]

   

"Mikołajkowa przemiana łączy pokolenia" - Spektakl dla dzieci - Warta, dn. 06.12.2019r.

Dodano: 10:40, 28.11.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! :) 

   

Dofinansowanie w ramach Mikrograntów „Łódzkie na plus” 2019

Dodano: 13:20, 05.11.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu na Mikrograny „Łódzkie na plus” 2019! 🥳

Nasz projekt będzie polegał na zintegrowaniu dzieci, rodziców, dziadków, nauczycieli, mieszkańców Warty i okolic poprzez wspólną realizację przedstawienia z okazji zbliżających się mikołajek ❄️☃️🌟

Dziękujemy za pomoc przedstawicielkom Żłobka Gminnego w Warcie oraz Przedszkola Publicznego w Warcie. 

Link do listy rankingowej: [ZOBACZ]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019/G - Projekt Grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru

Dodano: 09:29, 21.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                    21.10.2019r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019/G

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 12.11.2019r. do dnia 11.12.2019r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków  przeznaczonych na granty.

• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.05.2021r.

III. Zakres tematyczny: 

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty mające za zadanie pobudzenie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych w liczbie 8 szt. Wydarzenia te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

• Cel ogólny – Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD.

• Cel szczegółowy – Integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych.

• Wskaźnik produktu – Liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów z oddolnych inicjatyw lokalnych – 8 szt.

VI. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 168.698,00 zł. 

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE]
 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.
 
2) Krótka instrukcja postępowania z Generatorem wniosków grantowych [POBIERZ] [*.pdf]
 
3) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
4) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
6) Załącznik nr 11 - Oświadczenie właściciela(i), współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie - [POBIERZ] [*.doc]
 
7) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.pdf]
 
8) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] [*.pdf]
 
9) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.pdf]
 
10) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.pdf]
 
11) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
12) Wzór weksla - [POBIERZ] [*.pdf]
 
13) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
14) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G - Projekt Grantowy - Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego

Dodano: 09:21, 21.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                    21.10.2019r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019/G

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 12.11.2019r. do dnia 11.12.2019r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków  przeznaczonych na granty.

• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.07.2021r.

III. Zakres tematyczny: 

Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego (§2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzone będą imprezy, wydarzenia kultywujące oraz promujące tradycje obszaru LGD mające za zadanie pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego w liczbie 3 szt. Wydarzenia te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

• Cel ogólny – Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD.

• Cel szczegółowy – Integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych.

• Wskaźnik produktu – Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń kultywujących oraz promujących tradycje obszaru LGD – 3 szt.

VI. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 110.000,00 zł. 

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.
 
2) Krótka instrukcja postępowania z Generatorem wniosków grantowych [POBIERZ] [*.pdf]
 
3) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
4) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
6) Załącznik nr 11 - Oświadczenie właściciela(i), współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie - [POBIERZ] [*.doc]
 
7) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.pdf]
 
8) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] [*.pdf]
 
9) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.pdf]
 
10) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.pdf]
 
11) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
12) Wzór weksla - [POBIERZ] [*.pdf]
 
13) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
14) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G - Projekt Grantowy - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Dodano: 09:16, 21.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                    21.10.2019r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019/G

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 13.11.2019r. do dnia 12.12.2019r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków  przeznaczonych na granty.

• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.05.2021r.

III. Zakres tematyczny: 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa/przebudowa nowych lub rozbudowa istniejących lub zmodernizowanych istniejących obiektów mających za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszarów wiejskich w liczbie 5 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

• Cel ogólny – Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury.

• Cel szczegółowy – Tworzenie infrastruktury drogowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

• Wskaźnik produktu – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej – 5 szt.

VI. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 231.349,00 zł. 

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.
 
2) Krótka instrukcja postępowania z Generatorem wniosków grantowych [POBIERZ] [*.pdf]
 
3) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
4) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
6) Załącznik nr 11 - Oświadczenie właściciela(i), współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie - [POBIERZ] [*.doc]

7) Załącznik nr 20 - Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - [POBIERZ] [*.xls]
 
8) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.pdf]
 
9) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] [*.pdf]
 
10) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.pdf]
 
11) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.pdf]
 
12) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]

13) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
14) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G - Projekt Grantowy - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Dodano: 09:07, 21.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                    21.10.2019r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 12.11.2019r. do dnia 11.12.2019r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

• Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków  przeznaczonych na granty.

• Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.05.2021r.

III. Zakres tematyczny: 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa/przebudowa nowych lub rozbudowa istniejących lub zmodernizowanych istniejących obiektów mających za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszarów wiejskich w liczbie 7 szt. Miejsca te muszą być ogólnodostępne i powinny oddziaływać na grupy defaworyzowane.

V. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

• Cel ogólny – Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury.

• Cel szczegółowy – Tworzenie infrastruktury drogowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

• Wskaźnik produktu – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej – 7 szt.

VI. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 oraz obowiązkowo zostać wypełniony (elektronicznie) w generatorze wniosków systemu online, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 280.000,00 zł. 

X. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
1) Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE] 
 
UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.
 
2) Krótka instrukcja postępowania z Generatorem wniosków grantowych [POBIERZ] [*.pdf]
 
3) Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]
 
4) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
6) Załącznik nr 11 - Oświadczenie właściciela(i), współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie - [POBIERZ] [*.doc]

7) Załącznik nr 20 - Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - [POBIERZ] [*.xls]
 
8) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.pdf]
 
9) Lokalne Kryteria Wyboru - Projekty Grantowe - [POBIERZ] [*.pdf]
 
10) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019/G - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.pdf]
 
11) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019/G - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.pdf]
 
12) Wzór umowy o przyznanie powierzenie grantu - [POBIERZ] [*.pdf]
 
13) Wzór weksla - [POBIERZ] [*.pdf]
 
14) Wzór wniosku o rozliczenie grantu - [POBIERZ] [*.doc]

   

Spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco rozwiń swój biznes” - 22.10.2019r. - Sieradz

Dodano: 08:29, 14.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco rozwiń swój biznes”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się:

-> 22 października 2019 roku w godz. 10:00 – 12:15 (rekrutacja od godziny 9:45), sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14, rekrutacja do 20.10.2019 r.

W programie m.in.:

-> Omówienie zakresu wsparcia w ramach poddziałania 2.1.2. Profesjonalizacja usług biznesowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania zostaną omówione cele i założenia konkursu, w tym: podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, wydatki możliwe do sfinansowania, wartość projektu i wielkość dofinansowania, zagadnienia formalne i merytoryczne.

-> Niskooprocentowane pożyczki na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE2.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3787-spotkania-informacyjne-pn-przedsiebiorco-rozwin-swoj-biznes

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

   

Ankieta dotycząca jakości świadczonej pomocy przez pracowników LGD

Dodano: 12:16, 09.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni mieszkańcy! Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest określenie jakości doradztwa świadczonego przez pracowników Biura Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przejście do ankiety [KLIK]

Z góry serdecznie dziękujemy!

   

Informacja dla uczestników projektu "Z nurtem Warty bliżej natury" - Szkolenie, 05.10.2019r. - Ostrów Warcki

Dodano: 11:35, 03.10.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Informujemy i przypominamy uczestnikom projektu "Z nurtem Warty bliżej natury", że już w najbliższą sobotę, tj. 05.10.2019r. odbędą się ostatnie warsztaty / szkolenia + test w ramach ww. projektu. 
 
Miejsce spotkania: Port jachtowy w Ostrowie Warckim 
 
Czas: 10:00 - 16:00 

Harmonogram: Zobacz [*.PDF]

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

   

Informacja

Dodano: 09:21, 24.09.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ze wzgledu na organizowany wyjazd studyjny dla miszkańców obszaru LGD w dn. 25-27.09.2019r. biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

   

Zapraszamy na imprezę pt. "Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa..." - Pęczniew, dn. 22.09.2019r.

Dodano: 09:57, 19.09.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie na imprezę pt. "Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego  dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego poprzez organizację wydarzenia artystyczno- kulturalnego promującego tradycję lokalne obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko" w Pęczniewie realizowaną w ramach Projektów Grantowych - poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020. Szczegóły na plakacie.

   

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla organizacji pozarządowych (NGO) z zakresu projektów grantowych - 05-06.09.2019

Dodano: 11:55, 10.09.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 5-6 września 2019r. przeprowadziliśmy spotkania informacyjno-konsultacyjne na obszarze 4 gmin (tj. Burzenin, Pęczniew, Sieradz oraz Warta) wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania.

Na szkoleniach przedstawialiśmy zagadnienia związane z projektami grantowymi dla organizacji pozarządowych (NGO), tj. wypełnianie wniosku o powierzenie i rozliczenie grantu, kryteria wyboru, wskaźniki zawarte w LSR, ogólne zagadnienia oraz dobre praktyki.

Spotkania poprowadziła Pani Marzena Cieślak.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

           

Europejskie Forum Gospodarcze - 16-17.09.2019r. - Łódź

Dodano: 11:52, 10.09.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Mixer Regionalny - Sieradz, dn. 07.09.2019r.

Dodano: 08:50, 02.09.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na urodziny województwa łódzkiego!

W programie m.in.: Targi Ekonomii Społecznej / Koncerty / Konkursy / Atrakcje dla rodzin / Regionalne przysmaki / Rękodzieło

Termin: 07.09.2019r.

Miejsce: Plac Wojewódzki w Sieradzu

My również będziemy uczestniczyć w imprezie razem ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Wsi Głaszniszew oraz pasieką "Wesoła pszczoła" Romana Walczaka. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Szczegóły imprezy: [LINK]

   

Zapraszamy na "Gminny Piknik Rodzinny"- Chojne, dn. 31.08.2019r.

Dodano: 09:26, 27.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie na impreze pt. "Gminny Piknik Rodzinny" w Chojnem realizowaną w ramach Projektów Grantowych - poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020. Szczegóły na plakacie.

   

Kampania "Produkt Polski"

Dodano: 14:34, 26.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Spotkania konsultacyjno-informacyjne - Projekty Grantowe - 05-06.09.2019r.

Dodano: 08:39, 26.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych z zakresu wdrażania i rozliczania Projektów Grantowych. Szkolenia te skierowane są głównie do organizacji pozarządowych (NGO) chcących pozyskać środki w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" ze środków Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Termin: 05-06.09.2019r.

Miejsce: Burzenin, Pęczniew, Sieradz, Warta

Szczegółowy program: POBIERZ [*.PDF]

   

Święto Plonów i Wody - Pęczniew, 25.08.2019

Dodano: 08:21, 20.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Zapraszamy na dożynki w Gminie Warta - Włyń, 25.08.2019

Dodano: 08:20, 20.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Zapraszamy na "Festyn rodzinny"- Burzenin, dn. 24.08.2019r.

Dodano: 08:14, 20.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie na impreze pt. "Festyn rodzinny" w Burzeninie realizowaną w ramach Projektów Grantowych - poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020. Szczegóły na plakacie.

   

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy pn. "SPORT - Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej"

Dodano: 13:50, 07.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” wraz z trzema partnerami tj. Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i Stowarzyszeniem LGD „Podkowa”, podpisało umowę na realizację projektu współpracy pn. "SPORT - Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej" w ramach PROW na lata 2014-2020.

Operacja dotyczy budowy siłowni na świeżym powietrzu, na które partnerzy otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 620 tys. zł. Projekt w głównej mierze polegać będzie na utworzeniu wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej. Dodatkowo, w ramach projektu współpracy wykonane zostaną: smycze promocyjne, zdjęcia obszaru oraz QR kody, które stanowić będą element innowacyjny projektu. Podsumowaniem projektu będzie wspólna konferencja informacyjno-promocyjna.

   

Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w Lubochni - 28-29.09.2019r.

Dodano: 08:31, 05.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że w dn. 28-29 września 2019 r. organizowany będzie Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w Lubochni.

Celem działania jest wzmocnienie zaangażowania lokalnej społeczności w działania twórcze oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców wsi i małych miejscowości, identyfikacja polskiego dziedzictwa kulinarnego i rękodzielniczego, które może służyć budowie produktu lokalnego i marki regionu, zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach stanowiących dziedzictwo kulinarne Polski oraz promocja rękodzieła i sztuki ludowej.

Do pobrania:

1) Regulamin Festiwalu Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” - [POBIERZ] [*.DOC]

2) Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.DOC]

 

   

Rekrutacja na wyjazd studyjny na obszar działania LGD "Zielony Pierścień"

Dodano: 14:24, 01.08.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poszukujemy chętne osoby z obszaru działania naszego LGD, tj. gminy Burzenin, Pęczniew, Sieradz oraz Warta do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień". 

Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk związanych z przetwórstwem produktów rolnych na obszarze LGD. 

Liczba uczestników: 30-40 osób. 

Termin wyjazdu: wrzesień 2019r. 

Termin dokonywania zgłoszeń: 01-14.08.2019r.

O zakwalifikowaniu decyduje data i godzina zgłoszenia. 

Zgłoszenia przyjmowane są w formie telefonicznej, elektronicznej (e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl) lub osobiście w biurze LGD.

Wyajzd ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Żeby wziąć w nim udział należy mieć ukończone 18 lat. 

Planowany harmonogram wyjazdu - POBIERZ [*.PDF]

   

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”

Dodano: 12:29, 27.06.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w następujących miastach i terminach: 5 lipca br. w godz. 10:00 – 12:00, sala konferencyjna Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu, ul. Rynek 14.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3562-spotkanie-informacyjne-pn-podnies-swoje-kwalifikacje-fundusze-europejskie-na-szkolenia). Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Podczas spotkania zostaną omówione:

Fundusze na kursy, szkolenia: dla osób poniżej 29. roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dla osób powyżej 30. roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; dla przedsiębiorców i pracowników - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; w formie nieoprocentowanych pożyczek - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

   

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targów Rolnych „W sercu Polski” - Bratoszewice, 22-23 czerwca 2019r.

Dodano: 07:56, 18.06.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

       

Impreza promująca obszar LGD - Charłupia Mała, 23.06.2019

Dodano: 08:53, 17.06.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Informacja dla uczestników projektu "Z nurtem Warty bliżej natury" - Szkolenie, dn. 08-09.06.2019 - Wyjazd szkoleniowy do Milicza - Stawy Milickie

Dodano: 10:35, 05.06.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy i przypominamy uczestnikom projektu "Z nurtem Warty bliżej natury", że już w najbliższą sobotę i niedzielę, tj. 08-09.06.2019r. odbędzie się wyjazd szkoleniowy do Milicza - Stawy Milickie. 

Harmonogram: Zobacz [*.PDF]

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

   

Zapraszamy na "Festiwal Tradycji i Kultury"- Małków, dn. 08.06.2019r.

Dodano: 08:11, 30.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie na impreze pt. "Festiwal Tradycji i Kultury" w Małkowie realizowaną w ramach Projektów Grantowych - poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020. Szczegóły na plakacie.

   

Ogłoszenie o wynikach naboru na zastępostwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko: Specjalista ds. projektów

Dodano: 08:06, 30.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ogłoszenie o wynikach naboru na zastępostwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko: Specjalista ds. projektów. 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na zastępostwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko: Specjalista ds. projektów, w dn. 29.05.2019r. została podpisana umowa o pracę z Panią Aliną Astemberg

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej uznali, że Pani Alina Astemberg spełnia wymogi konieczne określone w ogłoszeniu o naborze, a ponadto wykazała się dużą wiedzą z zakresu niezbędnego do wykonywania zadań na przyszłym stanowisku pracy. 

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków - 12.06.2019r.

Dodano: 11:50, 29.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy wszystkich członków LGD do uczestnictwa w sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu: I termin – 12 czerwca 2019r. (środa) o godz. 11:30, II termin – 12 czerwca 2019r. (środa) o godz. 12:00

Planowany porządek obrad: [POBIERZ] [*.PDF]

   

Zapraszamy na Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych - Burzenin, dn. 02.06.2019r.

Dodano: 08:55, 27.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie na impreże pt. "Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin" realizowany w ramach Projektów Grantowych - poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020. Szczegóły na plakacie.

   

Informacja dla uczestników projektu "Z nurtem Warty bliżej natury" - Szkolenie, dn. 25.05.2019 - Ostrów Warcki

Dodano: 08:15, 22.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Informujemy i przypominamy uczestnikom projektu "Z nurtem Warty bliżej natury", że już w najbliższą sobotę, tj. 19.05.2019r. odbędą się kolejne warsztaty / szkolenia w ramach ww. projektu. 
 
Miejsce spotkania: Port jachtowy w Ostrowie Warckim 
 
Czas: 10:00 - 15:00 

Harmonogram: Zobacz [*.PDF]

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

   

XVI edycja konkursu „Zaczarowany Ogród”

Dodano: 08:09, 22.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Urząd Miejski w Warcie wraz z Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” zaprasza do udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu, który ma na celu wyłonienie najpiękniejszych posesji wiejskich i miejskich, posesji działkowych oraz wsi z Gminy Warta. 

Zgłoszenia do konkursu można składać w Urzędzie Miejskim w Warcie, pok. nr 5, w terminie do 14 czerwca 2019. 

Regulamin konkursu - [POBIERZ] [*.PDF]

Karta zgłoszeniowa - [POBIERZ] [*.DOC]

   

Informacja dla uczestników projektu "Z nurtem Warty bliżej natury" - Szkolenie, dn. 19.05.2019 - Ostrów Warcki

Dodano: 14:29, 13.05.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Informujemy i przypominamy uczestnikom projektu "Z nurtem Warty bliżej natury", że już w najbliższą niedzielę, tj. 19.05.2019r. odbędą się kolejne warsztaty / szkolenia w ramach ww. projektu. 
 
Miejsce spotkania: Port jachtowy w Ostrowie Warckim 
 
Czas: 10:00 - 15:00 

Harmonogram: Zobacz [*.PDF]
 

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia! 

 

   

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko: Specjalista ds. projektów

Dodano: 09:25, 30.04.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko: Specjalista ds. projektów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 06.05.2019r. - 13.05.2019r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. projektów”. 

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:

1) Ogłoszenie o naborze – [POBIERZ] [*.PDF]

2) Kwestionariusz osobowy - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Klauzula informacyjna - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Wesołego Alleluja!

Dodano: 13:31, 16.04.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Informacja dla uczestników projektu "Z nurtem Warty bliżej natury" - Szkolenie, dn. 13-14.04.2019

Dodano: 09:38, 09.04.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy i przypominamy uczestnikom projektu "Z nurtem Warty bliżej natury", że już w najbliższy weekend, tj. 13-14.04.2019r. odbędą się warsztaty / szkolenia w ramach ww. projektu. 

Miejsce spotkania: Port jachtowy w Ostrowie Warckim 

Czas: 10:00 - 15:00 

Harmonogram: Zobacz [*.PDF]

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

   

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko: Specjalista ds. projektów

Dodano: 09:52, 03.04.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko: Specjalista ds. projektów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 03.04.2019r. - 17.04.2019r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. projektów”. 

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:

1) Ogłoszenie o naborze – [POBIERZ] [*.PDF]

2) Kwestionariusz osobowy - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Klauzula informacyjna - [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

Impreza promująca obszar LGD - Hellena Tour 2019 - Gmina Pęczniew - 12-14.04.2019r.

Dodano: 08:33, 03.04.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Spotkanie informacyjne pt. "Forum Środków Unijnych" - Warta, dn. 28.03.2019r.

Dodano: 13:48, 22.03.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego od stycznia do maja zaplanowano realizację spotkań informacyjnych dotyczących możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich pn. „Forum Środków Unijnych”. 

Mają one na celu zaprezentowanie tegorocznych konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszane są kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków oraz realizacji i rozliczania projektów (dobre praktyki). Zagadnienia te omawiają specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, którzy udzielają również konsultacji indywidualnych i odpowiadają na szczegółowe pytania uczestników forum.
 
Najbliższe „Forum Środków Unijnych” odbędzie się 28 marca 2019r. w godz. 10:00 – 12:30 w restauracji „Pod Wiatrakiem” – sala bankietowa, ul. Terenowa 6, 98-290 Warta.
 
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką, w szczególności przedsiębiorców. 
 
Szczegóły na plakacie.
 

           

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej - Warta, dn. 22.03.2019r.

Dodano: 16:54, 18.03.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się: 22 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Rynek Imienia Władysława Reymonta 1, sala posiedzeń, I piętro;

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

- środki na otwarcie działalności gospodarczej,
- dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
- wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- konsultacje na etapie przygotowania projektu,
- konsultacje na etapie realizacji projektu.

Konsultacje będą również prowadzone przez przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Szczegóły na plakacie.

   

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - stanowisko: Specjalista ds. projektów

Dodano: 08:21, 13.03.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko: Specjalista ds. projektów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać od 13.03.2019r. do 29.03.2019r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. projektów”. 

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:

1) Ogłoszenie o naborze – [POBIERZ] [*.PDF]

2) Kwestionariusz osobowy - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Klauzula informacyjna - [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

Nabór uczestników do projektu pn. "Z nurtem Warty bliżej natury" - Operacja własna LGD

Dodano: 08:12, 11.03.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ogłaszamy nabór uczestników do projektu pn. "Z nurtem Warty bliżej natury", który jest realizowany jest jako "Operacja własna LGD" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Projekt ma na celu przeprowadzenie cyklu szkoleń i wykształcenie grupy 20 osób z lokalnej społeczności, tj. mieszkańców gmin: Burzenin, Pęczniew, Sieradz (z wyłączeniem miasta Sieradz) i Warta, które po ukończeniu kursu będą mogłby samodzielnie prowadzić zajęcia edukacyjno-przyrodnicze oraz spływy kajakowe przez rezerwat ornitologiczny „Jeziorsko” - w tym przez obszar objęty programem Natura 2000. 

Szkolenia realizowane będą w okresie od 13.04.2019r. do 05.10.2019r. w:

- Porcie Jachtowym w miejscowości Ostrów Warcki – wykłady,

- Miliczu - wyjazd w okresie od 13.04.2019r. do 05.10.2019r. – wykłady, zajęcia terenowe,

- na obszarze Zbiornika Jeziorsko – zajęcia terenowe + zajęcia na wodzie. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Liczba uczestników jest ograniczona. 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie: 11.03 - 29.03.2019r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie oraz harmonogramie szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji uczestników - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Harmonogram szkoleń - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF] / [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Warsztat refleksyjny - Warta, dn. 12.02.2019r.

Dodano: 08:00, 13.02.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 12 lutego 2019 r. w Warcie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za rok 2018 w ramach PROW na lata 2014-2020.

Warsztat odbył się zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całego dokumentu jakim jest strategia. Rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób - członkowie LGD - w tym przedstawiciele Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pracownicy biura LGD, przedstawiciel sąsiadującej LGD „Podkowa” oraz podmioty działające na naszym obszarze - organizacji pozarządowych w tym: KGW, OSP i  przedsiębiorcy. Serdecznie dziękujemy za udział w warsztacie i poświęcony czas.

           

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD

Dodano: 08:02, 05.02.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się we wtorek 12 lutego 2019r. w restauracji "Pod Wiatrakiem", ul. Terenowa 6, 98-290 Warta w godzinach od 15.00 do 19.00.

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 8 lutego 2019r.

   

Forum funduszy unijnych - Poddębice - 07.02.2019r.

Dodano: 14:32, 31.01.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na Forum funduszy unijnych, które odbędzie się 7 lutego 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Poddębicach (sala konferencyjna I piętro). W trakcie spotkania eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedstawią możliwości pozyskania środków zewnętrznych.


Szczegółowy program spotkania -> [POBIERZ]
 

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Operacje własne #5

Dodano: 10:03, 15.01.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Operacje własne".

O pomoc może ubiegać się wyłącznie LGD

Pomoc na operację, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwaną dalej „operacją własną LGD”, jest przyznawana, jeżeli:
 
1) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR;
 
2) po upływie terminu, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, LGD zamieściła na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
 
UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
 

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Operacje indywidualne #4

Dodano: 10:02, 15.01.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Operacje indywidualne".

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie  "podejmowanie działalności gospodarczej".
 
O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.
 
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
 
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  przez:  
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a–c;
3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich";
5) zachowania dziedzictwa lokalnego;
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:     
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Pomoc na w/w operacje ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
 
Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.
 
Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 3, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.
 
UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
 

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Rozwijanie działalności gospodarczej #3

Dodano: 10:01, 15.01.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Rozwijanie działalności gospodarczej".

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie

W okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą do której stosuję się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 

Operacja zakłada: 

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsce pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą, pomoc jest przyznawana, jeżeli prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przkracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przkracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Podejmowanie działalności gospodarczej #2

Dodano: 10:01, 15.01.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Podejmowanie działalności gospodarczej".

O pomoc może ubiegać się pomiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a. jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

b. jest pełnoletnia, 

c. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;

2) osobą bezrobotną;

3) osobą zatrudnioną z wynagrodzeniem co najmniej podstawowym minimalnym krajowym - osoba ta będzie zobowiązana do odprowadzania pełnych świadczeń;

4) emerytem, który uzyskał powszechny wiek emerytalny - nie ma limitu uzyskania dochodów (wyjątek stanowią emeryci na przedwczesnych emeryturach, którzy mają ograniczony próg uzyskiwania dodatkowego dochodu).

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (z wyłączeniem PKD - produkcja art. spożywczych lub produkcja napojów) w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej, 

c) zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i wykonywanie jej przez 2 lata od otrzymania płatności końcowej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest formie premii w wysokości 100.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe wypłacane są w dwóch transzach:

1) I transza: wnioskowana w ciągu 3 miesięcy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i wypłacana jest jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, jeśli są wymagane.

2) II transza: obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z bieznesplanem. 

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

Artykuł informacyjny: Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Projekty Grantowe #1

Dodano: 09:59, 15.01.2019 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów informujących o możliwościach jakie daje / dawał Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Projekty Grantowe".

Harmonogram naborów: [LINK]

O pomoc może ubiegać się pomiot będący:

1) osobą fizyczną,

2) osobą prawną,

3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) gmina, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR w ramach której zamierza realizować operację,

5) powiat, jeśli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której powiat zamierza realizować operację

Zakres tematyczny

W ramach projektów grantowych mogą być realizowane zadania dotyczące:

a) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

b) zachowania dziedzictwa lokalnego,

c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

d) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma i wysokość pomocy

Wysokość pomocy na jeden projekt grantowy (którego beneficjentem jest LGD) nie może przekroczyć 300 tys. zł. Natomiast wartość każdego grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł. Kwota limitu na jednego grantobiorcę nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań.

Pomoc przyznawana jest formie prefinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifkowalnych, tj. do 50.000,00 zł. 

Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż 2 lata. 

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024