Aktualności

Wesołych Świąt!

Dodano: 10:07, 20.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności i wytrwałości

w realizacji planów w nadchodzącym 2013 roku życzy

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko".

   

Ważna informacja dla beneficjentów składających wniosek.

Dodano: 08:37, 17.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W celu ułatwienia i skrócenia czasu składania wniosków zaktualizowaliśmy ich pierwsze strony (dot. Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) uzupełniając je o informacje dotyczące LGD, które musielibyśmy wpisywać ręcznie podczas składania przez Państwa dokumentów co zabierałby niepotrzebnie czas oczekiwania. Dlatego osoby które mają już wypełniony wniosek bez danych LGD prosimy o ich uzupełnienie. Z góry dziękujemy.

   

Bezpłatna obsługa księgowa dla Stowarzyszeń, Fundacji i Spółdzielni Socjalnych!

Dodano: 08:36, 14.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Prowadzisz Stowarzyszenie,  Fundację lub Spółdzielnię Socjalną?

Szukasz profesjonalnego wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości w swojej organizacji?

Ośrodek Ekonomii Społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS otwiera rekrutację podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, itp.), które mogą skorzystać z BEZPŁATNEJ obsługi księgowej do sierpnia 2013 roku. Obejmuje ona bieżące księgowanie dokumentów organizacji.

Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.opus.org.pl i odesłanie na adres epawlik@opus.org.pl lub wypełnienie go bezpośrednio w jednym z Lokalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Sieradzu lub Skierniewicach.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały podmioty z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną przez okres max. 2 lat lub w najbliższym czasie zamierzają rozpocząć taką działalność. Usługa księgowa będzie świadczona dla podmiotów wybranych w drodze rekrutacji przez okres 8 miesięcy – do 31 sierpnia 2013 roku. Wymogiem formalnym skorzystania z usługi będzie podpisanie umowy na usługę księgową.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego do dnia 6 stycznia 2013!

Formularz zgłoszeniowy [Pobierz] [*.docx]

 

   

Zapytanie ofertowe na koordynatorów.

Dodano: 08:16, 14.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO : 

A. KOORDYNATOR  PROJEKTU (Gminy i Miasta Warta, Gminy Pęczniew, Gminy
i Miasta Dobra, Gminy Burzenin, Gminy Sieradz),

B.   KOORDYNATOR  PROJEKTU (Gminy Pęczniew, Gminy Burzenin),

C. KOORDYNATOR  PROJEKTU (Gminy i Miasta Dobra, Gminy Sieradz).

w ramach realizowanych działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz   „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 1. ZAKRES OBOWIAZKÓW:

 

a)    Monitorowanie i realizacja projektu na danym terenie,

b)    Koordynowanie i inicjowanie działań promocyjnych,

c)  prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,

d)    obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR,

e)    monitorowanie podpisywania umów przez beneficjentów

 1. OKRES PEŁNIENIA OBOWIAZKÓW:

 01.01.2013 – 31.12.2013r

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a)    Wykształcenie wyższe,

b)     Znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego odnośnie Funduszy Unijnych,

c)  Przeszkolenie z zakresu funduszy unijnych, zarządzania    kadrami, zarządzania projektami,

d)  Staż minimum 2 lata w instytucjach o podobnym kierunku działania jak LGD;

e)    Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

f)  Doświadczenie w doradztwie dla mieszkańców obszarów wiejskich,

g)    Przeszkolenie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

 1. OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA PROSIMY O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

a)    CV,

b) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane   wykształcenie,

c)  Formularz ofertowy (załącznik nr 1), uprzejmie prosimy   również o wskazanie sugerowanej kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego w związku z pełnienie funkcji koordynatora w projekcje, odpowiednio do danego terenu.

d) Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)”.

 1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 80%, doświadczenie wykonawcy 20%. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która spełnia wszystkie postawione wymagania).

 1. TERMIN I MIEJSCE SKADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres: Stowarzyszenie „LGD - Przymierze Jeziorsko” ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta z  dopiskiem: „Oferta na stanowisko koordynatora projektu” do dnia 21.12.2012r godz. 150

 1. INNE INFORMACJE:

a)    Ocena oferty zostanie dokonana przez Komisję,

b) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do   dn.28.12.2012r.,

c)  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi   telefonicznie lub poinformuje osobiście,

d) Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa cywilno- prawna,

 1. ZAŁĄCZNIK:

Formularz oferty (wzór).

   

Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Dodano: 12:31, 06.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny naboru na organizowane w I  kwartale 2013 r. bezpłatne warsztaty:

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych 

Komunikacja w społeczności lokalnej

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej 

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-ksi%C4%99gowo-prawne-podstawy-zarz%C4%85dzania-wiejsk%C4%85-organizacj%C4%85-pozarz%C4%85dow%C4%85 

Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z powyższych linków znajdujących się na stronie Fundacji

www.fww.org.pl lub portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl 

Obecnie istnieje możliwość ponownego udziału w warsztatach, jeśli brali Państwo w nich udział przed styczniem 2011 r. Jednocześnie serdecznie proszę o polecanie naszych warsztatów  innym osobom.

III Edycja rekrutacji do projektu "Ja-Ty-My"

Dodano: 11:42, 05.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Szanowni Państwo, w złączniku znajdują się informacje dotyczące trzeciej edycji rekrutacji do projektu „JA-TY-MY”, która trwa od 28.11.2012r. do 04.01.2012r. Szczegóły [Pobierz] [*.pdf]

"Wieś czy globalna wioska?"

Dodano: 10:55, 05.12.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!


Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małe projekty".

Dodano: 08:33, 26.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

Termin składania wniosków:

Od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.
 

Limit dostępnych środków:

Małe projekty – 751.591,78 zł.
 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI oraz w siedzibie LGD;
 2. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3.  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 4 pkt.).

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Odnowa i rozwój wsi".

Dodano: 08:25, 26.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego
 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi”.
 

Termin składania wniosków:

Od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.

 

Limit dostępnych środków:

Odnowa i rozwój wsi – 1.233.021,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI oraz w siedzibie LGD;
 2. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

 

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 2,60 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Dodano: 08:22, 26.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego


Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Termin składania wniosków:

Od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.

 

Limit dostępnych środków:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 396.989,47 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI oraz w siedzibie LGD;
 2. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

 

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 3,40 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Dodano: 08:15, 26.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Termin składania wniosków:

Od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.

Limit dostępnych środków:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50.098,50 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.


Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:  

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI oraz w siedzibie LGD;
 2. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 3,20 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

Szkolenie "Metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania".

Dodano: 08:08, 16.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie zaprasza do udziału w  dwudniowym, bezpłatnym seminarium nt. "Metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania".

Seminarium adresowane jest  do członków  Lokalnych Grup Działania z terenu całego kraju, do udziału zostaną zaproszeni także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego i lokalnego sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem seminarium jest przedstawienie  Lokalnym Grupom Działania innowacyjnych sposobów rozwoju obszarów wiejskich i realizacji lokalnych celów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkolenia bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz kadrę wysoko wyspecjalizowanych trenerów.

Zgłoszenie uczestnictwa (karty zgłoszeniowe w załączeniu)  prosimy przesyłać na adres e-mailowy:  bogusiar@cal.org.pl  do dnia 20.11.2012r.

Seminarium realizowane jest na zamówienie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.

Karta zgłoszenia [POBIERZ] [*.doc]

   

Wzrost kompetencji pracowników sektora przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie systemu HACCP

Dodano: 11:34, 15.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu systemu HACCP, skierowanych do właścicieli i pracowników firm działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie łódzkim! W wyniku szkoleń uczestnicy zdobędą kwalifikacje:

 • Audytora Wewnętrznego systemu HACCP
 • Pełnomocnika ds. systemu HACCP potwierdzone certyfikatem wg. wzoru MEN!

Programy szkoleń obejmują  po 32 godziny zajęć, w tym m.in.:

 • Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) / Dobre Praktyki Higieniczne (GHP)
 • System HACCP (siedem zasad - 12 kroków wdrażania)
 • Audytowanie systemu HACCP
 • Wykorzystanie kompetencji interpersonalnych przez audytorów i pełnomocników.

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenia z zakresu wdrażania  i nadzoru systemu HACCP. Zapewniamy dogodne terminy i miejsca szkoleń oraz profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych. W trakcie szkoleń zapewniamy wyżywienie i materiały dydaktyczne dla uczestników. W szkoleniach bezpłatnie uczestniczyć mogą właściciele, wspólnicy i pracownicy firm z terenu woj. łódzkiego.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na www.szkolenia-haccp.com.pl lub pod nr telefonu (12) 292 76 32.
Szkolenia prowadzone będą w ramach projektu "Wzrost kompetencji pracowników sektora przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie systemu HACCP" współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Fundusz Społecznego realizowanego na terenie woj. łódzkiego przez firmę szkoleniowo-doradczą PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.


Biuro projektu
:
ul. Kościuszki 6 p. 112                                                              
97-500 Radomsko
Tel. 44 739 22 50
Tel. 44 739 22 51
Fax. 44 739 22 52
e-mail:
biuro@szkolenia-haccp.com.pl
www.szkolenia-haccp.com.pl

Październikowy numer PROWieści już dostępny!

Dodano: 08:53, 09.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Uprzejmie informujemy Państwa, że został wydany siódmy numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakładce  PROWieści. Zapraszamy do lektury.

   

„Szansa na biznes II”

Dodano: 08:48, 09.11.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi jest Realizatorem Projektu „Szansa na biznes II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyłonienie do dofinansowania najlepszych pomysłów na nowy biznes.

Projekt zakłada udzielenie ze środków UE dofinansowania w wysokości do 20 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które:

- mają pomysł na założenie własnej firmy,

- zamieszkują obszar województwa łódzkiego,

- są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i nie ukończyły 25 roku życia.

 

Szczegóły dotyczące realizacji projektu „Szansa na biznes II” znajdują się na stronie internetowej www.szansanabiznes2.wsfi.edu.pl


   

Bezpłatne szkolenie pn. "Profesjonalna autoprezentacja" - 16.11.2012r.

Dodano: 13:48, 25.10.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2012r. w godz. 9.00 - 16.00 w biurze LGD odbędzie się szkolenie pn. "Profesjonalna autoprezentacja". Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest do członków Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 43 829 48 79 lub na adres e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl. W szkoleniu może wziąć udział 10 osób, dlatego o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 listopada 2012r. Serdecznie zapraszamy!

   

Konkurs na projekty komunikacyjne w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Dodano: 10:46, 19.10.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła konkurs na najlepszy projekt komunikacyjny / informacyjny w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich / Wspólnej Polityki Rolnej. 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty realizowane przez instytucje administracji rządowej, jednostki samorządowe, NGO- sy (stowarzyszenia, grupy działania etc.), instytuty naukowe, agencje reklamowe/ media etc. od początku 2010 roku.
Termin zgłoszeń mija 22 października 2012 r.

Wszelkie szczegóły konkursu dostępne są pod linkiem: http//ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/communication-awards-2012/index_en.htm

(Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20121017_konkurs_na_projekty_komunikacyjne)

IV Europejskie Forum Młodych Rolników

Dodano: 08:15, 17.10.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

IV Europejskie Forum Młodych Rolników – Łódzkie 2012 odbędzie się w dniach 19 - 21 listopada 2012 roku w Hotelu Wodnik, Słok k/Bełchatowa.

Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to : „Wspólna polityka rolna po 2013 roku”. Jej celem jest umożliwienie młodym rolnikom nie tylko z Polski, ale i z innych krajów Europy, wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów branżowych. Prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne będą doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i zapoznania się z nowymi możliwościami, jakie dają mechanizmy wspólnotowe.

 

Rosnące znaczenie rolnictwa dla rozwoju Polski i Europy sprawia, że dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych rolników. Poprzednie edycje Europejskiego Forum otworzyły przed nimi nowe możliwości zdobycia cennej wiedzy, przydatnej w ich codziennej pracy zawodowej i były znakomitą szansą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Miejsce: Hotel Wodnik Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów

tel.: (44) 735 32 60, fax: (44) 735 11 14

 

Organizator: Urząd Marszałkowski w Łodzi

 

Załączniki:

 

Warunki naboru

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Agenda spotkania


Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20121008_iv+europejskie_forum_mlodych_rolnikow

Wyjazd studyjny dla lokalnych liderów!

Dodano: 11:19, 04.09.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy lokalnych liderów do zgłaszania się na wyjezd studyjny do zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia "LGD - Partnerstwo Ducha Gór" (Karpacz i okolice) w dn. 18-20.09.2012r. W programie m.in. spotkanie z przedstawicielami LGD, beneficjentami projektów "dobrych praktyk", zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych, itp.  Liczba miejsc jest ograniczona. Wiecej informacji pod nr tel. 43 829 48 79.

   

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków - 6 września 2012r.

Dodano: 09:48, 23.08.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

ZAPROSZENIE  

         W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy wszystkich członków do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu 6 września 2012r. o godz. 1630.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 5. Odczytanie sprawozdania Rady Stowarzyszenia z przeprowadzonych konkursów.
 6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011r. 
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.
 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 2/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.                                  

 

Zapraszamy na marsz pamięci!

Dodano: 11:00, 21.08.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „Dolina Warty” z gminy Warta pow. Sieradz  serdecznie zaprasza miłośnikow przygody z kijkami na: Marsz Pamięci Żólnierzy Września 1939r  w dn.  2 września /niedziela/ 2012 r. na uroczej krajobrazowo /10 km/ trasie nad Jeziorskiem z  Pęczniewa do Glinna

W programie :

 • Marsz pamięci- godz 9.30- 11.00
 • Ciepły posiłek
 • Ubezpieczenie
 • Piknik historyczny
 • Występy zespołow folklorystycznych

 Wpisowe: 7 zł

ZGŁOSZENIA e – mailem z listami uczestników na adres: michcio16@ wp.pl  Informacje pod nr tel. Wiesław Michalak - 605 833 993.

Prosimy o szybkie zgloszenia. Serdecznie zapraszamy!


Dni LGD w gm. Burzenin!

Dodano: 08:18, 16.08.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Dni LGD w gm. Sieradz!

Dodano: 12:23, 02.07.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – rusza tegoroczna edycja konkursu

Dodano: 08:01, 21.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wszystkich rolników z terenu województwa łódzkiego, prowadzących gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego zapraszamy do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012”.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać w ramach dwóch kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Nabór formularzy zgłoszeniowych do konkursu na szczeblu wojewódzkim przyjmuje Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Laureaci pierwszych miejsc w ramach każdej z kategorii z terenu województwa łódzkiego zgłoszeni zostaną do kolejnego etapu i powalczą o zwycięstwo na szczeblu krajowym.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach  Oddział w Kościerzynie pod nr tel.: 043 821 31 13. (źródłó: www.prow.lodzkie.pl)

 

Załączniki:

Zaproszenie

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy
 

   

Nowy numer biuletynu Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego

Dodano: 14:28, 18.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że ukazał się najnowszy numer Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

a w nim:

- Co się dzieje w KSOWie?

- Truskawkowy zawrót głowy!

- Czy warto zwiedzać... kościoły?

 

A także udzielamy rad i chronimy przed zapomnieniem.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury biuletynu, naprawdę warto. (źródło: www.prow.lodzkie.pl)
 

   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie przystapienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002

Dodano: 08:17, 15.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku z realizacją projektu nr: POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi informuje o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wykonawcą projektu planu zadań ochronnych jest firma EKOLESNER Emilia Lesner z siedzibą w Łasku, ul. Piotrkowska 2, 98-100 Łask.

Treść obwieszczenia [Czytaj] [*.pdf]

Dni LGD w gm. Warta!

Dodano: 10:24, 14.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Kaczki przebojem „Smaków Ziemi Łódzkiej”

Dodano: 08:21, 11.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Najlepszą potrawa regionalną w konkursie „Smaczne łódzkie” została kaczka zaleska, a najlepiej „Folk-nutę” grał Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta. III Smaki Ziemi Łódzkiej rozbrzmiewały i kusiły aromatami na rynku Manufaktury przez całą niedzielę.

Na 26 stoiskach wystawienniczych można było posmakować potraw kuchni regionu łódzkiego, wędlin przygotowywanych według tradycyjnych receptur, ciasta, miody i nalewki. Swoje rękodzieła promowali także ludowi artyści.

 

Głównymi punktami programu były konkursy – „Smaczne łódzkie” oraz „Folk-nuta”. W tym pierwszym do rywalizacji przystąpiły 24 zespoły Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja konkursowa musiała zdecydować która potrawa jest najlepsza. Wybór nie był prosty, bo do zgłoszone zostały m.in. zalewajka z zasmażanymi kurkami, proboszczewickie pierogi z mięsem, placek z kaszy jaglanej „Jaglanek”, kartoflarz, a nawet Lecznicze Wino z Dzikiej Róży. Podniebienia jury podbiła kaczka zaleska, którą przygotowują od pokoleń panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zaleskiej w gminie Zadzim (przepis podajemy na końcu). Drugie miejsce zajęła inna kaczka - nadziewana podrobami z żurawiną i jabłkiem – przysmak pań ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści (gmina Łask). Na „smakowym” podium znalazła się jeszcze opoczyńska tradycyjna wiejska potrawa, najczęściej jadana po świniobiciu, świeżonka z kaszą gryczaną od pań z Koła Gospodyń Wiejskich Wola Załężna.

 

- Smaki Ziemi Łódzkiej to impreza, której celem jest m.in. wyszukiwanie potraw regionalnych, które mogłyby stać się kulinarną wizytówką regionu łódzkiego – mówi marszałek Witold Stępień. – W tym roku królowały kaczki, które w naszym konkursie „Smaczne łódzkie” zajęły dwa pierwsze miejsca. W miastach nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że na wsi wiele osób zajmuje się hodowlą drobiu i potrawy z kaczki często goszczą na wiejskich stołach. To była idealna okazja do wymiany doświadczeń kulinarnych oraz budowania tożsamości kulturowej regionu łódzkiego w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

 

Maria Kaczorowska, dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dodaje – z roku na rok Smaki Ziemi Łódzkiej cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawców jak i wśród odwiedzających. Mają dużą szansę by stać się sztandarową imprezą województwa  łódzkiego.

 

Także trzy najlepsze zespoły wyróżnione zostały statuetką „FOLK-NUTY”. W konkursie udział wzięły ludowe zespoły śpiewacze i taneczne, kapele ludowe oraz osoby indywidualne wykonujące repertuar folklorystyczny i ludowy. Pierwsze miejsce zajął Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, drugie Zespół Ciebłowianie, a trzecie Zespół Pieśni i Tańca – Kalina.

 

Amatorski Zespół Regionalny powstał w 1932 roku i jest obecnie jednym z najstarszych amatorskich zespołów ludowych działających w Polsce. Początkowo przyjął on nazwę „Wesele Boryny” – to tytuł pierwszego programu artystycznego, którego premiera odbyła się 24 września 1933 roku. Spektakl obejrzało wówczas ponad 3 tysiące widzów. Wystawiany jest on po dziś, a zespół bierze udział w wielu pokazach i przeglądach zdobywając liczne nagrody.

 

Ciebłowianie - zespół działa od 2003 roku, zdobywał wiele nagród i wyróżnień na festiwalach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zasługi zespołu docenił także Prezydent Bronisław Komorowski, wręczając mu list gratulacyjny.

 

Zespół Pieśni i Tańca KALINA – istnieje 23 lata, pracuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. Zespół ze swoimi koncertami występuje nie tylko dla lokalnej społeczności, a także w kraju i za granicą, dostając liczne nagrody i wyróżnienia. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat „Kalina” zdobyła 5 nagród.

 

„Kaczka Zaleska” Składniki: 1 kaczka, 20 dkg wątróbki drobiowej, 40 dkg mięsa mielonego, 3 jajka, pół szklanki posiekanej natki pietruszki, 20 dkg masła, 2 szkl. mleka, bułka czerstwa, 2 cebule, sól, pieprz, majeranek, gałka muszkatołowa, 2 szklanki rosołu Opis przygotowania: Kaczkę po wyjęciu kości solimy od środka i na zewnątrz, nacieramy od wewnątrz majerankiem. Wątróbkę pokrojoną w kostkę przesmażamy krótko na maśle wraz z cebulką. Bułkę moczymy w mleku, dodajemy do mięsa mielonego, wbijamy jajka, dodajemy do smaku sól, pieprz, gałkę muszkatołową, posiekaną pietruszkę oraz przesmażoną wątróbkę. Wszystko dobrze mieszamy i napełniamy kaczkę farszem, zaszywamy otwór. Wstawiamy do piekarnika w brytfannie. Pieczemy 1,5 - 2 godziny podlewając rosołem. Upieczoną kaczkę podajemy z modrą czerwona kapustą.

 

„Kaczka nadziewana podrobami z żurawiną i jabłkiem” Składniki: kaczka, żołądki, wątróbka, boczek surowy, jajko, sól, pieprz, natka pietruszki, żurawina, jabłko Opis przygotowania: Należy wytrybować kaczkę, natrzeć ją przyprawami. Żołądki, wątróbkę, boczek i pietruszkę mielimy. Dodajemy jajko i przyprawy. Wyrabiamy farsz, którym wypełniamy kaczkę. Zszywamy kaczkę. Pieczemy 1,5 godz.

 

„Świeżonka z kaszą gryczaną” Składniki: mięso wieprzowe, kasza gryczana, cebula, przyprawa Opis przygotowania: pokrojone i usmażone z cebulą mięso dodajemy do ugotowanej na sypko kaszy, doprawiamy przyprawami i podajemy z ogórkiem kiszonym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego. (źródło: www.prow.lodzkie.pl)

   

Poszukiwane miejsca z klimatem i dobrą energią

Dodano: 08:17, 11.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

15 maja br. ruszył konkurs „Miejsce z Klimatem”, skierowany do właścicieli obiektów turystycznych i agroturystycznych na terenach niezurbanizowanych

którzy w modelowy sposób wykorzystują efektywne źródła energii.

 

Konkurs odbywa się w ramach działań Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Właściciele obiektów mogą wygrać parasole grzewcze oraz grille gazowe ufundowane przez firmę GASPOL S.A.

 

Turystyka i agroturystyka stanowią ważny, choć często niedoceniany czynnik rozwoju obszarów wiejskich i pozamiejskich. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku w Polsce funkcjonowało blisko 8 tysięcy obiektów agroturystycznych oferujących ponad 80 tysięcy miejsc noclegowych. Kolejne 280 tysięcy miejsc czeka na turystów w ponad 15 tysiącach obiektów oferujących pokoje gościnne w kwaterach prywatnych.

 

Wzrostowi popularności wyjazdów na wieś w Polsce towarzyszy gwałtownie zwiększająca się ogólna świadomość dotycząca ochrony środowiska i ekologii. Turyści coraz częściej szukają miejsc spełniających nie tylko wysokie standardy w zakresie wypoczynku, ale także dających gwarancję czystego powietrza. Miejsc, których właściciele w odpowiedzialny sposób podchodzą do kwestii środowiskowych, na przykład poprzez wykorzystywanie niskoemisyjnych źródeł energii.

 

W celu wyróżnienia i promowania dbających o środowisko obiektów agroturystycznych, powstała idea konkursu „Miejsce z Klimatem”. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, małe hotele, pensjonaty i kwatery prywatne małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Obiekty zgłaszać mogą zarówno ich właściciele, jak i goście.

 

Sylwester Śmigiel, przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii, ma nadzieję, że konkurs przyczyni się do promocji niskoemisyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych na obszarach niezurbanizowanych. ̶ Z pewnością wpłynie też na popularyzację świadomej i ekologicznej agroturystyki wśród właścicieli obiektów turystycznych i ich gości ̶ dodaje Śmigiel.

 

Konkurs wystartował 15 maja 2012 roku, a zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br. Na początku sierpnia zostanie ogłoszona lista wyróżnionych obiektów, które otrzymają certyfikat „Miejsca z Klimatem”. Zwycięzców konkursu poznamy na początku września 2012. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu, dostępnych jest na stronie www.forumfree.pl

 

Konkurs „Miejsce z Klimatem” odbywa się w ramach działań Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), którego celem jest informowanie o efektywnych źródłach energii dostępnych dla gospodarstw i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Istotą konkursu jest wyróżnienie obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenach pozamiejskich w całej Polsce, które w modelowy sposób wykorzystują niskoemisyjne źródła energii, podnosząc tym samym swój ekologiczny standard.

 

Serdecznie zapraszamy wspaniałe gospodarstwa z łódzkiego do udziału! (źródło: www.prow.lodzkie.pl)

   

Zestawienie operacji wybranych do finansowania w ramach LSR

Dodano: 11:41, 05.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przedstawiamy zestawienia projektów wybranych do finansowania na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w dniu 29 maja 2012r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozowju:

 1. Małe projekty [Pobierz] [*.pdf]

 2. Odnowa i rozwój wsi [Pobierz] [*.pdf]

 3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [Pobierz] [*.pdf]

 4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [Pobierz] [*.pdf]
   

Dodatkowo informujemy, że dziś wnioski zostały przekazane odpowiednio do UM w Łódzi oraz do ARiMR w Łodzi i Poznaniu.

 

   

Dni LGD w gm. Dobra!

Dodano: 10:19, 01.06.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Powrót do tradycji na Rynku Manufaktury

Dodano: 11:44, 22.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Już 3 czerwca Łódź opanują tradycyjne potrawy, regionalne stroje ludowe, folklorystyczne dźwięki i artystyczne rękodzieło.

Nie pożałuje nikt, kto tego dnia nas odwiedzi. Każdy będzie mógł spróbować zalewajki, pierogów z mięsem czy ciasta drożdżowego. Wszystko według tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Te smakowitości znajdą się w ponad 20 namiotach, w których stoły będą uginały się od specjałów, przypominających smaki z dzieciństwa. Chętni zgłębienia tajników regionalnej kuchni będą mieli ku temu mnóstwo okazji. Panie z kół gospodyń wiejskich, pod czujnym okiem Andrzeja Polana, będą gotowały, udzielając cennych wskazówek wszystkim zainteresowanym.

I będzie głośno! A to za sprawą zespołów i kapel folklorystycznych. Walcząc o statuetkę FOLK NUTY dadzą z siebie wszystko.

Nie zapomnijcie 3 czerwca obrać kurs na Manufakturę. (źródło: www.prow.lodzkie.pl)

Zgłoś kronikę i powalcz o nagrody

Dodano: 15:10, 16.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Organizacje oraz osoby fizyczne aktywnie działające w środowisku wiejskim, dokumentujące swoją działalność za pomocą kroniki, zapraszamy do wzięcia udziału w „Konkursie Kronik 2012”, organizowanym przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego wspólnie z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi.
Udział w konkursie to nie tylko doskonała okazja do pochwalenia się swoim bogatym doświadczeniem i dorobkiem, ale także możliwość powalczenia o cenne nagrody rzeczowe.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać korespondencyjnie na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 15 czerwca 2012 r. na adres:
Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi,
ul. Narutowicza 59,
90-130 Łódź,
bądź mailowo na adres: rzkiorlodz@neostrada.pl.


Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród połączone z wystawą kronik, nastąpi w połowie września. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi pod numerem tel.(042) 678 34 03.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
 

   

Informacja dotycząca tablic informacyjnych i reklamowych

Dodano: 15:08, 16.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą sposobu umieszczania przez beneficjentów tablic informacyjnych i reklamowych w miejscu realizacji operacji współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż możliwe jest wydawanie beneficjentom przez samorządy województw tablic reklamowych po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, tak aby na tablicach znajdowały się dane rzeczywiste. Ponadto wystąpiono z propozycją, aby zamieszczenie tablic w miejscu realizacji sprawdzać podczas kontroli ex-post. Oznacza to, iż nie ma obowiązku umieszczania tablic reklamowych w trakcie realizacji operacji.

Jednocześnie w przypadku, gdy beneficjent realizuje operację (np. place zabaw, boiska sportowe, świetlice, parki), która ze względu na zakres obejmuje więcej niż jedną miejscowość, tablica informacyjna lub reklamowa powinna zostać zamieszczona w miejscu realizacji operacji w każdej miejscowości. Z uwagi na ograniczone środki pochodzące z pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013 Samorząd Województwa Łódzkiego będzie przekazywał jedną tablicę na jedna operację. W przypadku konieczności umieszczenia większej ilość tablic beneficjent jest zobowiązany zrobić to na własny koszt.

W załączeniu interpretacja MRiRW <tutaj>.

 

   

Zestawienia projektów ocenionych

Dodano: 10:31, 15.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zestawienia projektów ocenionych po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 14 maja 2012r. w ramach działania:

 1. Małe projekty [Pobierz] [*.pdf]
   
 2. Odnowa i rozwój wsi [Pobierz] [*.pdf]
   
 3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [Pobierz] [*.pdf]
   
 4. Różnicowanie w kierunuku działalności nierolniczej [Pobierz] [*.pdf]

 

   

Projekt współpracy międzynarodowej pn. "Energię doświadczać i rozumieć".

Dodano: 08:18, 04.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 06-10.05.2012r. Stowarzyszenie „LGD – Przymierze Jeziorsko” wspólnie z 3 partnerami zagranicznymi: LAG Welterbe Oberese Mitelrheintal , Lokale Aktionsgruppe Hunsruck oraz Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland przystąpi do realizacji projektu współpracy międzynarodowej pn. „Energię doświadczać i rozumieć”. W projekcie udział weźmie 10 osobowa grupa młodzieży z Polski oraz 30 z Niemiec. Realizacja projektu poprzez zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć związanych z budową małego domku, który w przeważającej części powstanie z surowców odnawialnych (głównie z drewna), będzie wymagać niewielu środków i w 100% będzie zaopatrywany w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł.  Budowa domku będzie nie tylko przyjazna dla środowiska, ale również dla portfela, bowiem nie będzie wymagała dużych nakładów pieniężnych. Ciepło będzie dostarczać  tzw. biomielerz, rodzaj kompostownika, produkującego ciepło, a woda w łazience będzie ogrzewana przez energię słoneczną. Zamonotowany na dachu solar będzie produkować prąd. Efekt końcowy będzie służyć jako miejsce nauki i badań. Zajęcia warsztatowe będą skonstruowane w taki sposób, aby pokazać młodym ludziom konieczność ochrony środowiska naturalnego. Tworząc od podstaw planowaną konstrukcję ekologiczną uczestnicy przekonają się o walorach niekonwencjonalnych źródeł energii. Warsztaty będą się opierać na wspólnym działaniu uczestników z poszczególnych grup, co dodatkowo wpłynie na atrakcyjność projektu.

   

Informacja dla beneficjentów oraz członków Rady LGD

Dodano: 14:04, 02.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Posiedzenie Rady LGD mające na celu ocenę złożonych wniosków w ramach przeprowadzonego naboru w okresie od 26 marca do 24 kwietnia zaplanowane zostało wstępnie na 14 maja 2012r. Członków Rady informujemy dodatkowo, że w zakładce "Rada" po zalogowaniu na portalu dostępne są wnioski do zapoznania się na w/w posiedzenie.

   

Zestawienie złożonych projektów w ramach naboru wniosków 26.III. - 24.IV.2012r.

Dodano: 13:53, 02.05.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zestawienia złożonych projektów z naboru przeprowadzonego przez LGD w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2012r. w ramach działań:

1) Małe projekty [Pobierz] [*.pdf]

2) Odnowa i rozwój wsi [Pobierz] [*.pdf]

3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [Pobierz] [*.pdf]

4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [Pobierz] [*.pdf]

 

   

Bezpłatne szkolenia z księgowości i pozyskiwania środków na działalność NGO

Dodano: 10:11, 27.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szkolenie z księgowości. [Czytaj]
Szkolenie z pozyskiwania środków na działalność NGO. [Czytaj]

Konkurs fotograficzny ENRD

Dodano: 11:13, 20.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje ciekawy konkurs fotograficzny „Images of Rural Europe”, zachęcam do wzięcia udziału.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ruralimages.eu/

 

   

Dni LGD w gm. Pęczniew!

Dodano: 10:21, 20.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"

Dodano: 10:11, 18.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Wnioski aplikacyjne można składać w ramach schematu I "Scalanie gruntów" oraz w ramach schematu II "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi". Równocześnie będzie trwał nabór wniosków na operacje dotyczące priorytetu "Gospodarka wodna" wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach schematu II.

 

Województwo Łódzkie dysponuje następującymi kwotami limitu środków na poszczególne nabory:

- scalanie gruntów: 18 753 102,37 złotych,

- gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: 54 038 473,43 złotych,

- gospodarka wodna: 4 989 180,78 złotych.

 

Nabory będą trwać od dnia 7 maja 2012 roku do dnia 5 lipca 2012 roku.

 

W załączeniu treść ogłoszeń:

- scalanie gruntów,

- gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,

- gospodarka wodna.
 

   

Konferencja „Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”

Dodano: 09:54, 18.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

19 kwietnia 2012 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się, w związku z 15-leciem odnowy wsi w Polsce konferencja „Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”.

 

Konferencja będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl. Początek transmisji w czwartek o godz. 11.00.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/aktualnosci/art,13,fdp-o-programach-odnowy-wsi.html

Zmiana rozporządzenia dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Dodano: 09:57, 10.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 6 kwietnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą tzw. "małych projektów.

 

1) Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, jeśli mały projekt jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą planuje podjąć, chyba że będzie realizowany w ramach:
a) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
Planowana działalność gospodarcza musi zostać założona do dnia złożenia wniosku o płatność pośrednią w przypadku operacji 2-etapowych lub do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie.


 

2) Zmianie ulega również poziom dofinansowania z 70% na 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

3) LGD może dokonywać wskazania tematycznego zakresu operacji w ramach danego naboru.


4) Do wniosku dołącza się nośnik danych  (np. CD) zawierający ten wnioskiem w formie elektronicznej.


5) W ramach ostatniego naboru LGD wybiera projekty do wysokości 120 % limitu dostępnych środków.


6) Zmianie ulega 5 zakres operacji "Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego".

 

Do istniejących elementów:
a) odbudowa, renowacja, restauracja albo remont  lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów, obrzędów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR,

 

dodano kolejne:

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
f) urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich,


7) Samorząd może przedłużać termin wykonania czynności związanych z weryfikacją wniosków na prośbę wnioskodawcy więcej niż 1 raz, pod warunkiem, że łączny okres tego przedłużania nie przekracza 6 miesięcy.

 

W załączeniu treść rozporządzenia <kliknij tutaj>.

UWAGA: Nie dotyczy trwającego już naboru wniosków!

Wesołych Świąt!

Dodano: 09:37, 04.04.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

    

   

Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi!

Dodano: 08:09, 29.02.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny naboru na organizowane w II kwartale 2012 r. bezpłatne warsztaty:

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

Zarządzanie projektami społecznymi

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-zarzadzanie-organizacja-podstawy-ksiegowo-prawne

Komunikacja w społeczności lokalnej

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej

 

Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania ze strony Fundacji www.fww.org.pl lub z  portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

 

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małe projekty".

Dodano: 14:55, 13.02.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

Od 26 marca 2012r. do 24 kwietnia 2012r.

Limit dostępnych środków:

Małe projekty – 1.247.427,85 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.    Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.    W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.    W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 4 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Dodano: 14:52, 13.02.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

Termin składania wniosków:

Od 26 marca 2012r. do 24 kwietnia 2012r.

Limit dostępnych środków:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 543.627,50 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.  - na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.  - w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.  - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 3,40 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Odnowa i rozwój wsi".

Dodano: 14:50, 13.02.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi”.

Termin składania wniosków:

Od 26 marca 2012r. do 24 kwietnia 2012r.

Limit dostępnych środków:

Odnowa i rozwój wsi - 951.219,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.   1)  na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.   2) w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.   3) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 2,60 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Dodano: 14:45, 13.02.2012 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Termin składania wniosków:

Od 26 marca 2012r. do 24 kwietnia 2012r.
 

Limit dostępnych środków:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50.000,00 zł.
 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1. 1) na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.  2) w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.  3) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 3,20 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024