fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Działanie: Projekty grantowe

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” realizuje Projekty grantowe ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Warunki przyznawania pomocy.

W ramach Projektów grantowych  LGD organizuje konkursy tematyczne z określonymi wskaźnikami do osiągnięcia i kwotą przeznaczoną na dany cel. W ramach poszczególnych naborów Grantobiorcy mogą składać wnioski o powierzenie grantu do Lokalnej Grupy Działania, które będą zgodne z tematyką i zakresem ogłoszenia naboru. 

Dotacja  ze  środków  projektu  grantowego  wynosi 95% wnioskowanej kwoty pomocy.

Maksymalna kwota dofinansowania – 50 000zł.

Trwałość projektu – 5 lat od momentu rozliczenia Projektu grantowego przez LGD.

Rodzaje Wnioskodawców – grantobiorców:

1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

2. Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

3. Jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

4. Gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację

5. Powiat, jeśli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której powiat zamierza realizować operację.
 

Kluczowe zasady realizacji powierzonych grantów przez LGD:

- operacja realizuje wskaźniki zaplanowane w LSR,

- wartość każdego zadania nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych,

- limit pomocy na grantobiorcę w ramach PROW 2014-2020 to 100 000zł

- pomoc wypłacana będzie w 2 transzach po podpisaniu umowy z lokalną Grupą Działania na wydzielony rachunek bankowy grantobiorcy

- wniosek o rozliczenie grantu składa się do LGD w określonym czasie w ogłoszeniu naboru

- wszystkie płatności grantobiorca dokonuje za pomocą przelewów bankowych na podstawie uzyskanych faktur i rachunków

- inwestycja realizowana będzie tylko na obszarze LGD,

- beneficjent posiada prawo dysponowania nieruchomością (dopuszcza się stosowanie umowy użyczenia na okres trwania projektu),

- podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej i nie deklaruje jej podjęcia

↑ W górę

Logowanie

Podaj nazwę użytkownika:
Wprowadź hasło:
Utworzenie konta w naszym serwisie pozwoli Ci dodawać swoje oferty turystyczne oraz oferty pracy dla regionu.

Aktualności

Komunikat dla beneficjentów działań 19.2 oraz 19.4 w ramach PROW 2014-2020
07:52, 13.05.2020 r.

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem ... PISMO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE COVID-19
13:04, 07.05.2020 r.

Przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zo...

Oferty turystyczne

Najnowsze oferty turystyczne z regionu w naszym serwisie:

Oferty pracy

Najnowsze oferty pracy z regionu w naszym serwisie: